Quay lại

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Tape Ruler, Circular Taper Gauge, Measuring Tape...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Tape Ruler, Circular Taper Gauge, Measuring Tape, Roller Tape Measure BOSI TOLLS, KAMLY, KOMELON, RONG SHEN, OSUKA, HILOCK, GOODMAN, NIIGATA SEIKI...

Circular Taper Gauge

Tap Ruler 5mm


E. Description
Maker
Model
Range
Tape Ruler
BOSI TOLLS
N/A
0 - 30m/0.2m
Tape Ruler
KAMLY
XR 70206
0 - 2m/0.1
Tape Ruler
KOMELON
N/A
0 - 2m/0.1
Tape Ruler
KOMELON
KR9085
50 m/1mm
Tape Ruler
RONG SHEN
RA-201
0 - 2m/0.1
Tape Ruler
OSUKA
5M
5 m
Tape Ruler
HILOCK
TA-5014
5 m/0.001 m
Tape Ruler
N/A
TA-5014
5 m/0.001 m
Tape Ruler
GOODMAN
TA-5014
5 m/0.001 m
Tape Ruler
N/A
5M
Tape Ruler
AVATAR
0 ~5000mm/ 1mm
Tape Ruler
KDS
DURA COAT
Circular Taper Gauge
NIIGATA SEIKI
TPG-710A
1~6mm/ 0.1mm
Circular Taper Gauge
NIIGATA SEIKI
710B
4~15mm/ 0.1mm
Circular Taper Gauge
SK
TPG-710A
1 ~ 6mm/ 0.5mm
Circular Taper Gauge
SK
TPG-710B
4 ~ 15mm/ 0.5mm
Circular Taper Gauge
SK
710B
4 - 15 mm
Circular Taper Gauge
SK
TPG-701A
1 - 6 mm
Measuring Tape
GSTAR
G-576E
5M/1mm
Roller Tape Measure
HOECHSTMASS
N/A
0~150cm/0.1  0~60in/0.1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét