Quay lại

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

ĐLVN 106: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh

Glass Alcoholmeters - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 106: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các loại cồn kế thủy tinh có phạm vi đo (0-100)%V, giá trị độ chia không nhỏ hơn 0,2%V, bao gồm loại không có và có thang đo nhiệt độ phạm vi (0-50)oC và giá trị độ chia 0,1; 0,2; 0,5; 1oC.

Để tải và xem thêm ĐLVN 106: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 106: 2002 - Quy Trình Hiệu Chuẩn Cồn Kế Thủy Tinh


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

1 nhận xét:

Not getting an eight or 9 and shedding to the banker is a 15.35% probability and neither the banker nor participant getting an eight or 9 is the most 메리트카지노 probably end result at approximately sixty five.72%. At the start of the spherical, Player 1 bets €100 on themselves to win and Players 2 and 3 bet €100 on the banker to win. The banker then offers everyone their playing cards – the banker will get two sevens , giving them an initial hand value of 4.

Đăng nhận xét