Quay lại

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Hiệu Chuẩn Vòng Chuẩn NIIGATA SEIKI, MITUTOYO, ISSOKU...

Chuyên nhận hiệu chuẩn vòng chuẩn NIIGATA SEIKI, MITUTOYO, ISSOKU...

V. Description
Maker
Model
Range
Vòng Chuẩn
 NIIGATA SEIKI
90-0.001

Vòng Chuẩn
 NIIGATA SEIKI
100+0.0006

Vòng Chuẩn
 NIIGATA SEIKI
62-0.0003

Vòng Chuẩn
 NIIGATA SEIKI
72-0.0002

Vòng Chuẩn
 NIIGATA SEIKI
150-0.0034

Vòng Chuẩn
 NIIGATA SEIKI
250+0.0009

Vòng Chuẩn
 NIIGATA SEIKI
375+0.0032

Vòng Chuẩn
N/A
0.500
0.500''
Vòng Chuẩn
N/A
0.268
0.268''
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-125
8.007 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-126
9.999 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-132
14.004 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-133
16.999 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-139
25.002 MM
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-140
35.000 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-146
 49.998 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-147
70.016 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-148
89.984 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-177
15.996 MM
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-178
44.996 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-205
5.000 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-208
2.500 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-239
2.002 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-248
3.002 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-255
3.751 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-267
6.000 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-271
6.508 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-275
6.999 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-284
11.999 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-286
19.999 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-288
29.999 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-290
40.001 MM
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-292
59.997 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-294
80.004 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-296
100.005 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-302
175.004mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-314
62.002 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-316
74.988 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
177-318
87.009 mm
Vòng Chuẩn
MITUTOYO
526-156

Vòng Chuẩn
ISSOKU
08-10
35 mm
Vòng Chuẩn
ISSOKU
08-6
18 mm
Vòng Chuẩn
ISSOKU
09-10
22 mm
Vòng Chuẩn
ISSOKU
09-2
30 mm
Vòng Chuẩn
ISSOKU
09-4
47 (+/- 0) MM
Vòng Chuẩn
ISSOKU
10-3
72 mm
Vòng Chuẩn
ISSOKU
11-4
130mm( -0.0002)
Vòng Chuẩn
JPC
1.647MM
1.647MM
Vòng Chuẩn
JAPAN
110 MM
110 (+0.0019) MM
Vòng Chuẩn
JAPAN
175 MM
175 (+0.0013) MM
Vòng Chuẩn
JAPAN
200 MM
200 (-0.0022) MM
Vòng Chuẩn
N/A
X-924-40 nhận xét:

Đăng nhận xét