Quay lại

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn Hexagon Gauge, Pitch Gages, Pick Tester, Length Measuring Instrument, Standard Bar, Glass Scale...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn Hexagon Gauge, Pitch Gages, Pick Tester, Length Measuring Instrument, Standard Bar, Glass Scale, Drift Mandrels, Standard Glass Scale... UNIVERSAL PUNCH, MITUTOYO, TESA, VANNANG, NEXTEYE, NIKON...
E. Description
Maker
Model
Range
Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
5.020 HEX 5.084

Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
6.020 HEX 6.095

Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
8.025 HEX 8.115

Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
10.025 HEX 10.127

Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
12.032 HEX 12.146

Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
14.032 HEX 14.159

Hexagon Gauge
UNIVERSAL PUNCH
17.040 HEX 17.216

Pitch Gages
MITUTOYO
188-151

Pick Tester
MITUTOYO
513-464
0-0.8mm/0.01mm
Length Measuring Instrument
TESA
TT20
-1000 to 1000 µm
Drift Mandrels
N/A
2-1/16"

Drift Mandrels
N/A
3-1/8"
78.6mm
Drift Mandrels
N/A
4-1/16"
102.4mm
Drift Mandrels
N/A
2-9/16"
64.2mm
Standard Bar
VANNANG
150

Standard Bar
VANNANG
250

Vision Gauge
NEXTEYE
VGAUGE 20M10

Vision Gauge
NEXTEYE
VGAUGE 20M12

Glass Scale
SHINEISHA
200mm

Glass Scale
NIKON
300mm
300 mm/0.1 mm
Standard Glass Scale
MITUTOYO
172-116
50mm/0.1mm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét