Quay lại

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Hiệu chuẩn thước sắt MITUTOYO, SHINWA, ENDO KEIKI, AIIKI, CHINA...

Chuyên nhận mua bán, hiệu chuẩn thước sắt MITUTOYO, SHINWA, ENDO KEIKI, AIIKI, CHINA...

V. Description
Maker
Model
Range
Thước Sắt
MITUTOYO
182-131
300 mm
Thước Sắt
MITUTOYO
182-171
600 mm
Thước Sắt
MITUTOYO
182-302
150 mm
Thước Sắt
MITUTOYO
182-309
1000 mm
Thước Sắt
SHINWA
102H
2000mm/1mm
Thước Sắt
SHINWA
13021
0~600mm/1mm(0.5mm)
Thước Sắt
SHINWA
13056
0~100mm/0.5  100~1500mm/1
Thước Sắt
SHINWA
14001
0-150 mm/0.5 mm
Thước Sắt
SHINWA
H-101A
150mm/1mm/0.5mm
Thước Sắt
SHINWA
H-101C
300mm/1mm
Thước Sắt
SHINWA
H-101F
1000mm/1mm
Thước Sắt
SHINWA
JIS B7516
0-1000 mm/1 mm
Thước Sắt
SHINWA
N/A
0~1500mm/1
Thước Sắt
SHINFU
1500MM

Thước Sắt
SHINFU
150MM

Thước Sắt
SHINFU
2000MM

Thước Sắt
SHINFU
300MM

Thước Sắt
ENDO KEIKI
A06082
0-30cm/1mm
Thước Sắt
ENDO KEIKI
A06085
0-100cm/1mm
Thước Sắt
KOKUYO
N/A
0-1000 mm/1 mm
Thước Sắt
KOKUYO
TZ-RS15
150MM
Thước Sắt
AIIKI
1000MM
1000 mm
Thước Sắt
AIIKI
500MM
500mm
Thước Sắt
YES
1000MM
1000MM
Thước Sắt
YES
150MM
150MM
Thước Sắt
CHINA
50 CM

Thước Sắt
CHINA
60 CM

Thước Sắt
BERRY LION
300MM
300MM
Thước Sắt
BOSI
N/A
150mm/1mm/ 6 inches/(1:64) inches
Thước Sắt
INOXY
300MM
300MM
Thước Sắt
INSIZE
7110-2000
2m/1mm
Thước Sắt
MC
100 CM
100 cm
Thước Sắt
STAINLESS
30 CM
30 cm
Thước Sắt
N/A
CN9510-600MM

Thước Sắt
HARA
N/A

Thước Sắt
KDS
S13-20N
0~2000mm/1mm
Thước Sắt
LUFKIN
W606ME
0~2000mm/1mm
Thước Sắt
SAMIL
N/A
0~1000mm/1mm
Thước Sắt
SHANGHAI
YX280A

Thước Sắt
VERTEX
90 DEG
90 Deg
Thước Sắt
WYNN.S
100CM0 nhận xét:

Đăng nhận xét