Quay lại

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Một Số Khái Niệm - Thuật Ngữ Về Hiệu Chuẩn

Hiệu chuẩn là gì?
Calibration – Hiệu chuẩn là tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan giữa các giá trị của đại lượng được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn.

Chuẩn (đo lường) là gì?
(Measurement) Standard – Chuẩn (đo lường) là vật đo, phương tiện đo, mẫu chuẩn hoặc hệ thống đo để định nghĩa, thể hiện, duy trì hoặc tái tạo đơn vị hoặc một hay nhiều giá trị của đại lượng để dùng làm mốc so sánh.

Chuẩn chính là gì?
Reference standard – Chuẩn chính là chuẩn thường có chất lượng cao nhất về mặt đo lường có thể có ở một địa phương hoặc một tổ chức xác định mà các phép đo ở đó đều được dẫn xuất từ chuẩn này.

Phương tiện đo là gì?
Measuring equipment  - Phương tiện đo là thiết bị được dùng độc lập hoặc cùng với các thiết bị phụ để thực hiện các phép đo.

Phép đo là gì?
Measurements  - Phép đo là tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng.

Độ ổn định là gì?
Stability – Độ ổn định là khả năng của phương tiện đo giữ không đổi các đặc trưng đo lường của nó theo thời gian.

Độ trôi là gì?
Drift – Độ trôi là sự thay đổi từ từ đặc trưng đo lường của phương tiện đo

Độ chính xác của phương tiện đo là gì?
Accuracy  of a measuring equipment – Độ chính xác của phương tiện đo là khả năng của phương tiện đo tạo ra hưởng ứng sát với giá trị thực.
-     - Chú thích: “Độ chính xác” là một khái niệm định tính.

Cấp chính xác là gì?
Accuracy  class  - Cấp chính xác là nhóm phương tiện đo đáp ứng những yêu cầu đo lường nhất định để đảm bảo cho sai số nằm trong giới hạn đã định.
-      - Chú thích: Cấp chính xác thường được biểu thị bằng một số hoặc ký hiệu theo quy ước và gọi là chỉ số cấp chính xác.

Độ không đảm bảo đo là gì?
Uncertainty of measurement  - Độ không đảm bảo đo là thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Điều kiện vận hành quy định là gì?

Rated operating conditions – Điều kiện vận hành là điều kiện sử dụng mà các đặc trưng đo lường đã quy định của phương tiện đo nằm trong giới hạn đã cho.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét