Quay lại

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

ĐLVN 132: 2004 - Hướng Dẫn Việc Xác Định Chu Kỳ Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo

Guidelines for the ditermination of recalibration intervals of measuring equipments

ĐLVN 132: 2004 - Hướng Dẫn Việc Xác Định Chu Kỳ Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này hướng dẫn việc xác định khoảng thời gian lớn nhất giữa các lần hiệu chuẩn kế tiếp (gọi chung là chu kỳ hiệu chuẩn) đối với các phương tiện đo sử dụng trong các phòng thí nghiệm (thử nghiệm và hiệu chuẩn)

Để tải và xem thêm ĐLVN 132: 2004 - Hướng Dẫn Việc Xác Định Chu Kỳ Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 132: 2004 - Hướng Dẫn Việc Xác Định Chu Kỳ Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét