Quay lại

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Hiệu Chuẩn Micrometer Mitutoyo

Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại micrometer Mitutoyo.
Description
Maker
Model
Range
Blade Micrometer
MITUTOYO
422-230
25mm/0.001mm/±3µm
Digital Micrometer
MITUTOYO
293-821
Inside Micrometer
MITUTOYO
(40-50) MM
(40 -50) mm/0.005 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
(50 -63) MM
(50 -63) mm/0.005 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
(5-30)MM
(5 -30) mm/0.01 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
(62-75) MM
(62 - 75) mm/0.005 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
10-12MM
10-12mm/0.001mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
102-301
Outside Micrometers
MITUTOYO
102-307
0-25mm/0.001mm/±0.002mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-130
25-50mm/0.001mm/±0.002mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-137
0~25mm/ 0.01mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-138
(25 to 50)/0.01 mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-139-10
50~75mm / 0.01
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-140
75~100mm/0.01mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-140-10
(75 to 100)/0.01 mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-141
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-141-10
(100 to 125)/0.01 mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-142
125~150mm/0.01mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-142-10
(125 to 150)/0.01 mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-143
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-143-10
(150 to 175)/0.01 mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-144
175~200mm/0.01mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-144-10
175-200mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-145
200~225mm/0.01mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-145-10
(200 to 225)/0.01 mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-146
225~250mm/0.01mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-146-10
(225 to 250)/0.01 mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-147-10
(250 to 275)/0.01 mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-148-10
(275 to 300)/0.01 mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-149
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-151
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-153
Outside Micrometer
MITUTOYO
103-156
475-500mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
103-157
Outside Micrometer
MITUTOYO
104-136
150~300mm/0.01mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
104-142A
(300 to 400)/0.01 mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
104-143A
(400 to 500)/0.01 mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
104-148A
900~1000mm/0.001
Outside Micrometers
MITUTOYO
105-408
1000~1100mm/0.001mm
V-Anvil Micrometer
MITUTOYO
114-122
(25 to 45) mm /0.001 mm
Outsite Micrometer
MITUTOYO
115-115
0-25mm/0.01mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
12-16MM
12-16mm/0.001mm
Micrometer (Dial)
MITUTOYO
122-101
0-25mm/0.01mm
Blade Micrometer
MITUTOYO
122-111
0~25mm/0.01mm/±3μm
Inside Micrometer
MITUTOYO
133-143
50-75mm/0.01
Vernier Inside Micrometer
MITUTOYO
133-150
Inside Micrometer
MITUTOYO
133-156
375-400mm/0.01
Inside Micrometer
MITUTOYO
133-157
400-425mm/0.01
Inside Micrometer
MITUTOYO
137 - 204
(50 to 1000) mm, 0.01 mm
Interchangeable Inside Micrometer
MITUTOYO
137-203
(0 to 10)/0.01mm,13,25,50(2pcs),100,200
Vernier Inside Micrometer
MITUTOYO
137-204
Tubular Insite Micrometer
MITUTOYO
137-205
Inside Micrometer
MITUTOYO
139-177
Indicator Range: 100 to125mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
145-185
(25 to 50)/0.01 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
145-186
(5 to 30)/0.01 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
145-187
(50 to75)/0.01 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
145-188
(75 to 100)/0.01 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
145-189
(100 to 125)/0.01 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
145-190
(125 to 150)/0.01 mm
Hub Micrometers
MITUTOYO
147-301
0~25mm/0.01mm
Hub Micrometers
MITUTOYO
147-303
Hub Micrometers
MITUTOYO
147-304
Inside Micrometer
MITUTOYO
16-20MM
16-20mm/0.001mm
Digimatic Micrometer Head
MITUTOYO
164-164
Micrometer Standards
MITUTOYO
167-101
25mm
Micrometer Standards
MITUTOYO
167-102
50 mm
Micrometer Standards
MITUTOYO
167-104
100 mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
193-111
0~25mm/0.001mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
193-112
25~50mm/0.001mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
193-113
50~75mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
227-201
0 ~15mm/ 0.001mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
25-30MM
25-30mm/0.001mm
Digital Micrometer
MITUTOYO
25MM
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-100
0-25mm/0.0001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-145
Micrometer
MITUTOYO
293-180
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-230
0~25mm/0.001mm
Coolant Proof Micrometer
MITUTOYO
293-231
25-50mm/0.001
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-232
50 ~75mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-234
0-25/0.001 mm
Coolant Proof Micrometer
MITUTOYO
293-240
0~25mm/0.001mm/0.001
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-240.
0-25 mm/0.001 mm
Micrometer
MITUTOYO
293-241
25 to 50mm(0.001mm)
Micrometer
MITUTOYO
293-242
50 to 75mm(0.001mm)
Coolant Proof Micrometer
MITUTOYO
293-243
75-100mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-250
100-125 mm/ 0.001mm
Coolant Proof Micrometer
MITUTOYO
293-250-10
100-125mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-251-10
125~150mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-252-10
150~175mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-253-10
175~200mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-254
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-254-10
200~225mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-266
25-50mm/ 0.001mm
Micrometer
MITUTOYO
293-330
Micrometer
MITUTOYO
293-340
25 mm/ 0.001 mm
Micrometer
MITUTOYO
293-341
Digimatic Outside Micrometer
MITUTOYO
293-345
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-521-30
0~25mm/0.01mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-561-30
0~25mm/0.001mm
Outside Micrometer
MITUTOYO
293-805
0~25mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-821
0 ~25mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
293-831
25/0.001 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
30-40MM
30-40mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
313-251
V-Anvil Micrometers
MITUTOYO
314-251
1~15mm/0.001
Digimatic V-Anvil Micrometer
MITUTOYO
314-253
(25 to 40) mm /0.001 mm
Disk Micrometer
MITUTOYO
323250
0-25mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
323-250
0 ~ 25mm/ 0.001mm
Digimatic Disk Micrometers
MITUTOYO
323-511-30
0-25mm/0.001mm
Disk Micrometer
MITUTOYO
323-512-30
25-50mm/ 0.001mm
Digimatic Screw Thread Micrometer
MITUTOYO
326-251
25/0.001 mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
331-251
Spline Micrometer
MITUTOYO
331-252
25-50mm/ 0.001mm
Spline Micrometer
MITUTOYO
331-261
0~250mm / 0.001mm
Digimatic Outside Micrometer
MITUTOYO
331-351
Digital Inside Micrometer
MITUTOYO
337-301
200-1000mm/0.001
Digimatic Inside Micrometer
MITUTOYO
339-302
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
340-251-10
0~150mm/ 0.001mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
340-513
300~400mm/0.001mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
340-514
400~500mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
340-516
600~700mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
340-518
800~900mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
340-521
400~500mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
342-251
Point Micrometers
MITUTOYO
342-261
0-25mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
345-250
Inside Micrometer
MITUTOYO
345-250-10
5~30mm/0.001mm/±5μm
Micrometer Head
MITUTOYO
350-271
Digimatic Micrometer Head
MITUTOYO
350-271-10
(0 to 25) mm, 0.001 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-101
6 - 8 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-102
8 - 10 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-103
10 - 12 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-104
12 - 16 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-105
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-106
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-107
25 - 30 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-138
Inside Micrometer
MITUTOYO
368-139
40 - 50 mm
Internal Micrometer
MITUTOYO
368-174
100~125MM/0.005MM
Internal Micrometer
MITUTOYO
368-175
125~150MM/0.005MM
Bore Micrometer
MITUTOYO
368-913
25~30mm/0.005mm
Digimatic Deep Throat Micrometer
MITUTOYO
389-352
Digimatic Tube Micrometer
MITUTOYO
395-251
(0 to 25) mm, 0.001 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
40-50MM
40-50mm/0.001mm
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
406-251
25-50 mm/0.001 mm
Blade Micrometers
MITUTOYO
422-260
0 ~25mm/ 0.001mm
Blade Micrometers
MITUTOYO
422-411N
0~30mm/0.001
Inside Micrometer
MITUTOYO
468-694
50-63 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
468-961
10-12 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
468-962
12-16 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
468-963
25-30 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
468-964
62-75 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
50-63MM
50-63mm/0.001mm
Dial Indicating Micrometer
MITUTOYO
510-121
25/0.001 mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
62-75MM
62-75mm/0.001mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
6-8MM
6-8mm/0.001mm
Digital Micrometer
MITUTOYO
75-100MM
Inside Micrometer
MITUTOYO
8-10MM
8-10mm/0.001mm
Blade Micrometer
MITUTOYO
BLM-25M
0~25mm/0.01mm
Point Micrometer
MITUTOYO
CPM30-25
25/0.01 mm
Hub Micrometer
MITUTOYO
CSM-50
25~50mm/0.01mm
Inside Micrometer
MITUTOYO
IMP-30
5~30/0.01
Inside Micrometer
MITUTOYO
IMZ-1500
501500
Outside Micrometer
MITUTOYO
M110-25
25/0.01 mm
Coolant Proof Micrometer
MITUTOYO
MDC-1"PJ
0~25mm/0.01
Coolant Proof Micrometer
MITUTOYO
MDC-25PJ
0~25mm/0.001mm
Outside Micrometers
MITUTOYO
MDC-25SB
0~25mm/0.001
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
MDC-50MJ
25~50mm/0.001
Digimatic Micrometer
MITUTOYO
MDE-25MJ
0~25mm/0.001
Outside Micrometers
MITUTOYO
OM-100
75~100/0.01
Outside Micrometers
MITUTOYO
OM-125
100~125/0.01
Outside Micrometers
MITUTOYO
OM-25
0~25/0.01
Outside Micrometers
MITUTOYO
OM-50
25~50/0.01
Outside Micrometers
MITUTOYO
OM-75
50~75/0.01
Outside Micrometers
MITUTOYO
OMV-50M
25~50mm/0.001
Outside Micrometers
MITUTOYO
OMV-75M
50~75mm/0.001
Disk Micrometer
MITUTOYO
PDM-25M

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét