Quay lại

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Hiệu Chuẩn Height Gauge - Height Gage Mitutoyo, MC-China, Kanon, Nikon, SK

Chuyện nhận hiệu chuẩn Height Gauge - Height Gage Mitutoyo, MC-China, Kanon, Nikon, SK...

Height Gauge
Height Gauge

Height Gauge

Height Gauge

Height Gauge
Description
Maker
Model
Range
Dial Height Gage
MITUTOYO
192-106
Dial Height Gage
MITUTOYO
192-130
0-300mm/0.01mm/+-0.03mm
Height Gage
MITUTOYO
192-132
Dial Height Gauge
MITUTOYO
192-300
0~300mm
Digimatic Height Gage
MITUTOYO
192-613
300mm/0.01mm
Height Gauge
MITUTOYO
192-630
Height Gauge
MITUTOYO
192-632
Height Gage
MITUTOYO
192-663
Height Gage
MITUTOYO
192-670
Digimatic Height Gauge
MITUTOYO
192-614-10
600/0.01 mm
Digimatic Height Gauge
MITUTOYO
192-613-10
Digimatic Height Gauge
MITUTOYO
192-663-10
300mm/0.01mm
Crimp Height Micrometers
MITUTOYO
342-271
0-20 mm/0.001mm
Crimp Height Micrometers
MITUTOYO
342-371
25 mm
Crimp Height Micrometers
MITUTOYO
142-402
0-25 mm/0.01 mm
Dial Height Gage
MITUTOYO
HW-30
0-300 mm/0.01 mm
Digimatic Height Gage
MITUTOYO
HD-30AX
0~300mm/ 0.01mm
Digimatic Height Gage
MITUTOYO
HDS-H30C
0-300mm/0.01mm/±0.03mm
Digimatic Height Gage
MITUTOYO
HD-30AX
300mm/0.01mm
Digimatic Height Gage
MITUTOYO
HDM-60AX
600mm/0.01mm/±0.04mm
Digimatic Height Gage
MITUTOYO
HDS-H24”C
Max 600mm
Digimatic Height Gage
MITUTOYO
HDS-H24"C
0~600mm/0.01mm
Digimatic Height Gauge
MITUTOYO
518-222
0 ~600mm/ 0.001mm
Digimatic Height Gauge
MITUTOYO
150MM
150mm/0.01mm
Digimatic Height Gage
MITUTOYO
HDS-H60C
0-600 mm/0.01mm
Height Gauge
MITUTOYO
HDS
Height Gauge
MITUTOYO
514-102
Height Gauge
MITUTOYO
514-107
High Precision Digital Height Gage
MITUTOYO
QMH-600
600mm/0.001mm
Vernier Height Gauge
MITUTOYO
514-104
0-450mm
Heigh Gauge
MITUTOYO
HD-30AX
0~300mm/0.01mm
Height Gauge
MC-CHINA
0 - 300 MM
300 mm
Height Gauge
MC-CHINA
0 - 500 MM
500 mm
Vernier Height Gage
KANON
N/A
0-600 mm/0.02mm
Digital Height Gages
NIKON
MC-101A
Digital Height Gages
NIKON
MF-1001
300mm/0.01mm
Digital Height Gages
NIKON
MF-501
0-50mm/ 0.0001mm
Vernier Height Gauge
PILOT
N/A
0 ~300/ 0.02mm
Digimatic Height Gauge
SK
VHS-60D
0-600 mm/0.01mm


0 nhận xét:

Đăng nhận xét