Quay lại

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Calibration Caliper Mitutoyo

Calibration, repair, sale calipers of Mitutoyo:

Description Maker Model Range
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-10CX 0~100mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-10CPX 0~100mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6CSX 0~150mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-681 0~150mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-685 0~150mm/0.01mm
Absolute Caliper MITUTOYO NTD13-6''PMX 0~150mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-646-50 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6CS 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6"CSX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15CPX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6''CSX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-S15CT 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD10-15PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6"CS 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8CSX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-702-10 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-181-20 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15CX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD13-15PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD12-15C 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15C 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 573-121-20 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-S15C 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD12-15PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-6"PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD13-6"PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD16-15PMX 0~150mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15CXW 0~150mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-671 0~150mm/0.02mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-312 0~150mm/0.02mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-15 0~150mm/0.02mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-104 0~150mm/0.05mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-320 0~150mm/0.05mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-633-50 0~150mm/0.05mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-101 0~150mm/0.05mm
Absolute Caliper MITUTOYO NTD14-8''PMX 0~200mm/0.01mm
Coolant Proof Caliper MITUTOYO CD-20PMXW 0~200mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-686 0~200mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-667 0~200mm/0.01mm
Coolant Proof Caliper MITUTOYO CD20PSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8"CSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-20CP 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8"CS 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8"BS 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8''CSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-30PMX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-20CPX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-20PSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-20CX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8"CX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8PSX 0~200mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-S8C 0~200mm/0.01mm
Digital Vernier Caliper MITUTOYO 500-182-20 0~200mm/0.01mm
Inside Caliper MITUTOYO NTD 14-8''PMX 0~200mm/0.01mm
Inside Caliper MITUTOYO 536-142 0~200mm/0.01mm
Offset Caliper MITUTOYO NTD10-20PMX 0~200mm/0.01mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-108 0~200mm/ 0.05mm
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD12P-15PMX 0~300mm/ 0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-30C 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-12"C 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-12"CSX 0~300mm/0.01mm
Coolant Proof Caliper MITUTOYO CD-12"PSX 0~300mm/0.01mm
Coolant Proof Caliper MITUTOYO CD-30PM 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CDN-P30PMX 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-12''PMX 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-30PSX 0~300mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-12PSX 0~300mm/0.01mm
Digital Vernier Caliper MITUTOYO 500-152 0~300mm/0.01mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-648-50 0~300mm/0.02mm
Dial Caliper MITUTOYO 505-673 0~300mm/0.02mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-119 0~300mm/0.02mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-109 0~300mm/0.05mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CFC-45G 0~400mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-18"C 0~450mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-45C 0~450mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-60C 0~600mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-24"C 0~600mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-506-10 0~600mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 551-206-10 0~600mm/0.01mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-501 0~600mm/0.05mm
Vernier Caliper MITUTOYO N60 0~600mm/0.05mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CDN-75C 0~750mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-502-10 0~1000mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-40C 0~1000mm/0.01mm
Digimatic High Capacity Caliper MITUTOYO CD-100C 0~1000mm/0.01mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-502 0~1000mm/0.01mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CFC-150G 0~1500mm
Vernier Caliper MITUTOYO 155CM 155 cm/0.02mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CFG-200G (20) 2000 mm/ 0.01 mm
Internal Dial Caliper Gauges MITUTOYO 209-652 5-15 MM/0.01 mm
Internal Dial Caliper Gauges MITUTOYO 209-600 30-50 MM/0.01 mm
Vernier Caliper MITUTOYO 530-122 15cm/0.02mm
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-30PKX  
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-24C  
Digimatic Caliper MITUTOYO CD-8''CX  
Digimatic Caliper MITUTOYO 60 CM  
Digimatic Caliper MITUTOYO 100 CM  
Digimatic Caliper MITUTOYO 530-118  
Digimatic Caliper MITUTOYO NTD10-20C  
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-171  
Digimatic Caliper MITUTOYO 200 MM  
Digimatic Caliper MITUTOYO 500-181  
Offset Caliper MITUTOYO NTD10-30PMX  
Offset Centerline Caliper MITUTOYO 536-107  
Contact: Ms. Yen
Hotline: 098 6868 258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét